โปรแกรมงานจัดเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจให้เช่าสำนักงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์ (Space for Rent Billing System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า

2. จัดทำสัญญาเช่า

3. เก็บเงินค่าเช่ารายเดือน ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ

4. ติดตามการรับชำระหนี้

5. สอบถามห้องว่าง

โปรแกรมงานจัดเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจให้เช่าสำนักงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์ (Space for Rent Billing System)


   คุณสมบัติของโปรแกรม
              
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจให้เช่าสำนักงานหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น (Business Controller)  ประโยชน์หลักที่จะได้รับจากโปรแกรม  คือ  การจัดระเบียบของงานฝ่ายธุรการ  และฝ่ายบัญชีให้เป็นระบบฐานข้อมูล  (Data Base)  เดียวกัน จึงทำให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  สามารถสอบถามข้อมูลและจัดทำรายงานได้ทันทีเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ  นอกจากนั้นโปรแกรมยังได้ถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง  และโปร่งใสของข้อมูลอย่างรัดกุม ผู้ดูแลระบบ (Supervisor) สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมนูการใช้งาน   ฐานข้อมูล  (Data Base)  เป็น  MS  /  MY  SQL  ระบบงานต่างๆ  ของโปรแกรม  ประกอบด้วย

        1. การจัดทำใบเสนอราคา
           
สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า โดยนำข้อมูลอัตราค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลหลักของพื้นที่ให้เช่าแต่ละยูนิตมาจัดทำได้เลย  ทำให้สะดวกในการเสนอราคาให้แก่ลูกค้า

        2. การจัดทำสัญญาจองและสัญญาเช่า
            
ข้อความในสัญญาจะถูกจัดทำไว้ล่วงหน้า  เว้นไว้เฉพาะส่วนข้อความที่จะต้องบันทึกเพิ่มในการทำสัญญากับลูกค้าแต่ละราย  ข้อมูลที่เสนอราคาในข้อ 1 จะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของการทำสัญญาโดยอัตโนมัติ  การทำสัญญาประกอบด้วยสัญญาจอง  และสัญญาเช่า

        3. การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการแต่ละพื้นที่   
            การกำหนดอัตราค่าเช่า  ค่าบริการ  และเงื่อนไขอื่นๆ  สำหรับผู้เช่าแต่ละราย  เช่น  การคิดค่าเช่า  และค่าบริการคิดตามพื้นที่  หรือเหมา  หรือคิดตาม  G/P  การกำหนดอัตราส่วนลด  และการออกค่าภาษีโรงเรือน กาชำระเงินค่าเช่าสามารถกำหนดระยะเวลาชำระได้ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน  ฯลฯ

        4. การรับเงินค่าประกัน  และการจ่ายคืนเงินค่าประกัน
            
โปรแกรมรองรับการชำระเงินค่าประกันเมื่อทำสัญญา  และคืนเงินค่าประกันเมื่อลูกค้าคืนพื้นที่เช่า

        5. การจดมิเตอร์  ค่าน้ำ  ค่าไฟ  และค่าแก็ส
           
โปรแกรมรองรับการจดมิเตอร์  ค่าน้ำ  ค่าไฟ  และค่าแก็ส  รวมถึงการกำหนดค่า  CT  ของมิเตอร์ไฟฟ้า

        6. การออกใบแจ้งหนี้  ค่าเช่า  และค่าบริการประจำเดือน  (Bill)
            
โปรแกรมจะคำนวณและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ประจำเดือนของทุกห้องหรือพื้นที่พร้อมกัน โดยคำนวณยอดเงินในใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า  โดยโปรแกรมจะแยกใบแจ้งหนี้ที่มี  VAT  และไม่มี  VAT  ออกจากกันโดยอัตโนมัติ
            นอกจากการออกใบแจ้งหนี้พร้อมกันทุกห้องหรือพื้นที่ประจำเดือนแล้ว  User สามารถจะออกใบแจ้งหนี้แต่ละใบแยกต่างหากได้อีกด้วย

         7. การรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้  (Receipt)
            
โปรแกรมรองรับการรับชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ได้หลายทาง  เช่น  ชำระเป็นเงินสด  เช็ค  บัตรเครดิต  หรือการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท  การค้นหาหรือติดตามการรับชำระเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย  และสามารถรับชำระหนี้บางส่วนได้

          โปรแกรมจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามประเภทของใบแจ้งหนี้  เช่น  ถ้าใบแจ้งหนี้เป็นประเภทที่มี  VAT  ใบเสร็จรับเงินก็จะต้องเป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยเป็นต้น

         8. การออกใบลดหนี้  (Credit  Note)
          
โปรแกรมรองรับการออกใบลดหนี้ให้แก่ผู้เช่า  โดยแยกเป็นการออก C/N  แบบที่มี  VAT  หรือ  แบบไม่มี  VAT

         9. รายงานและการสอบถามที่จะได้รับ   เช่น
              รายงานการจดมิเตอร์  ค่าน้ำ  ค่าไฟ  และค่าแก็ส
              รายงานการออกใบแจ้งหนี้  ประจำวัน  หรือ  ประจำเดือน  (ตามช่วงวันที่)  และรายงานสรุป
              รายงานการรับชำระหนี้  ประจำวัน  หรือ  ประจำเดือน  (ตามช่วงวันที่)  และรายงานสรุป
              รายงานการออกใบลดหนี้  ประจำวัน  หรือ  ประจำเดือน  (ตามช่วงวันที่) 
              รายงานลูกหนี้รายตัว  และ ทั้งบริษัท
              สอบถามหนี้ค้างชำระของผู้เช่าแต่ละราย  และ  Aging Report
              สอบถามสถานะของพื้นที่เช่าแต่ละยูนิตว่าว่าง หรือ มีลูกค้ารายใดเช่าอยู่ตามผังพื้นที่เช่า
              ฯลฯ  

   โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ ระบบงานจัดเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจให้เช่าสำนักงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์ (Space for Rent Billing System)

  
  โปรแกรมระบบงาน บริหารธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า (Apartment for Rent Billing System)
   
เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า นับตั้งแต่ลูกค้ามาขอเช่าห้อง สามารถตรวจดูห้องที่ว่าง รับเงินมัดจำค่าห้อง จดค่าน้ำค่าไฟ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า ค่าบริการ และอื่นๆ...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   
  
 
โปรแกรมระบบงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (Corporate Condominium Management System)
    
   เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร    ประโยชน์หลักที่จะได้รับจากโปรแกรม คือ การจัดระเบียบของงานฝ่ายธุรการ  และฝ่ายบัญชีให้เป็นระบบฐานข้อมูล (Data Base)  จึงทำให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
โปรแกรมระบบงานจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า (Space for Rent Billing System)
    
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจให้เช่าสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้า  ประโยชน์หลักที่จะได้รับจากโปรแกรม  คือ  การจัดระเบียบของงานฝ่ายธุรการ  และฝ่ายบัญชีให้เป็นระบบฐานข้อมูล  (Data Base) เดียวกัน...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  

 โปรแกรมระบบงานหน้าเคาน์เตอร์ของธุรกิจโรงแรม (ขนาดกลาง) (Hotel Front Office System)
  
เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับงาน Front  Office ของธุรกิจโรงแรมทั่วไป  ลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะเน้นเรื่องการรองรับการทำงานเมื่อลูกค้าเริ่มเข้ามาพัก (Check In)...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 ติดต่อรับคำปรึกษา

  02-259-7745-6, 086-312-3065  
   
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 

      เพิ่มเพื่อน

 

 

   ตัวอย่างรายงาน