โปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. เน้นการขนตู้คอนเทนเนอร์ ได้แก่งาน Import/Export

2. คำนวณอัตราค่าขนส่ง แยกตามลูกค้าและสถานที่ขนส่ง

3. คำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถ

4. รายงานวิเคราห์การดำเนินงาน

5. คำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

โปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))


            โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Business Controller) ขนตู้ทั้งงาน IMPORT-EXPORT, การจัดรถ, การติดตามการขนตู้ของแต่ละ JOB, เงินสำรองจ่าย ต่างๆ โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่รับจ้างขนตู้ CONTAINER เข้า – ออก ท่าเรือ  เช่น ท่าเรือคลองเตย  หรือ  ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ โปรแกรมจะเน้นเรื่องการวางแผนปฏิบัติงานขนตู้ทั้งงาน IMPORT และ EXPORT การจัดทำใบปล่อยรถ (จัดรถ) จะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  และการติดตาม ความคืบหน้าของการขนตู้ของแต่ละ JOB สามารถดูได้ทันที   ว่าขนครบแล้วหรือยัง  เหลืออีกกี่ตู้  ครบกำหนดเมื่อใด  และออกใบแจ้งหนี้ ไปแล้วหรือยังเป็นต้น  รายได้ค่าขนส่งจะคำนวณเป็นจำนวนตู้  หรือ เหมาเป็น JOB ตามขอบเขตของงานต่างๆ ที่โปรแกรมนี้จะช่วยธุรกิจของท่านได้
           โปรแกรมขนส่งรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก หรือ ทางรถบรรทุกโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นโปรแกรมที่ทันสมัย และมีผู้ใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ,ประโยชน์ที่เด่นชัดของโปรแกรมได้แก่ การเป็นเครื่องมือ (TOOL) ช่วยผู้บริหารให้สามารถจัดการ กำกับดูแล ธุรกิจของตนเองอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพโปรแกรมนี้จะช่วยจัดระเบียบการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดรถไปจนถึงกำไรขาดทุนของรถแต่ละคัน หรือทั้งบริษัท,โปรแกรมมีหลาย MODEL ให้เลือกตามความเหมาะสมของงานขนส่งแต่ละประเภท

   คุณสมบัติของโปรแกรม
          
1.  เกี่ยวกับรถบรรทุก สามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่
                ประวัติรถบรรทุก (ท่อนหัว และท่อนหาง)
                รถที่ถึงกำหนดต่อทะเบียน, พรบ.  หรือกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละรอบ
                รถที่ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์  หรืออัดจารบีล้อ
                รถที่ถึงกำหนดเปลี่ยนยางใหม่ (ตามเลขไมล์  หรือตามจำนวนวัน)
                ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถประจำเดือน

         2. เกี่ยวกับพนักงานขับรถ  สามารถสอบถามข้อมูล  หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่
                ประวัติพนักงานขับรถ
                ใบขับขี่ของพนักงานขับรถหมดอายุในแต่ละรอบเดือน
                เบี้ยเลี้ยง  และเงินได้ต่างๆ ของพนักงานขับรถแต่ละเที่ยว
                บัญชีเงินเดือนของพนักงานขับรถ

         3. ยางรถ  สามารถสอบถามข้อมูล  หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่
                ข้อมูลประวัติยางรถบรรทุก
                หมายเลขรถบรรทุกที่นำยางแต่ละเส้นไปใช้
                สอบถามยางแต่ละเส้นอยู่ที่รถคันใด
                สอบถามยางรถแต่ละล้อได้ว่าเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อใด
                สต็อกยาง  ระบุจำนวนยางแยกตามประเภทต่างๆ

         4. เกี่ยวกับการขนส่ง  สามารถสอบถามข้อมูล  หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่      
                พิมพ์ใบปล่อยรถ (จัดรถ)  สามารถพิมพ์ ได้ทีละหลายๆ ใบ  และสามารถระบุการออกใบเสร็จค่าผ่านท่าในนามของผู้ว่าจ้างขนส่ง  เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ BOOKINGได้
                พิมพ์ใบขนส่งสินค้า(ใบปฏิบัติงาน) เพื่อระบุรายได้ค่าขนส่งและอื่นๆ และรายจ่ายในการวิ่งรถแต่ละเที่ยว
                รายงานการขนส่งประจำวัน, เดือน
                รายรับ - รายจ่าย  ในการขนส่งแต่ละเที่ยว
                รายงานค่า INCENTIVE  ต่างๆ ที่จะให้แก่พนักงานขับรถ

         5. เกี่ยวกับรถร่วม  สามารถติดตามค่าใช้จ่าย  และกำไรจากการใช้บริษัทรถร่วม  ได้แก่
                รายงานการวิ่งรถ (จำนวนเที่ยว)  ของรถร่วมที่วิ่งในแต่ละงวด แยกตามบริษัทรถร่วม (SUB CONTRACTOR)
                รายงานรายจ่ายให้แก่บริษัทรถร่วมประจำงวด (SUB CONTRACTOR) เพื่อใช้ประกอบในการทำจ่ายให้แก่บริษัทรถร่วม
                รายงานกำไร – ขาดทุน  จากการใช้รถร่วมประจำงวด

         6. เกี่ยวกับลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง)
               
 กำหนดอัตราค่าขนส่ง  ตามเส้นทาง  และประเภทรถ
                รายงานการวิ่งรถให้แก่ลูกค้าแต่ละรายประจำงวด  เพื่อใช้ประกอบในการออกใบแจ้งหนี้
                รายงานสรุปการวิ่งรถให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ประจำงวด เพื่อใช้ในการพิจารณาลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายสามารถแยกตามสินค้า หรือ เส้นทางวิ่งรถได้

         7. กำไร ขาดทุน  สามารถสอบถามข้อมูล  หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที  เมื่อต้องการ
                รายงานกำไร – ขาดทุน เบื้องต้นของการวิ่งรถแต่ละเที่ยว และแต่ละ JOB
                รายงานกำไร – ขาดทุน จากการประกอบกิจการประจำเดือน ไตรมาส และ รายปี

         8. การควบคุมสาขาหรือ FLEETต่างๆ  
                สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา (FLEET) ต่างๆ ที่อยู่ระยะทางไกล  ผ่านระบบ INTERNET แบบ REAL TIME ได้

         นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมระบบซ่อมบำรุงและบัญชีลูกหนี้เป็น OPTION เพื่อให้ระบบสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้นด้วย 

 

  โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) 

  
  โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM)
  
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งน้ำมัน) (Truck Transportation Management System (Fuel Tank))
   
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำมัน เคมีภัณฑ์ BULK หรือ TANK ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)
   
โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)
   
เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
 
โปรแกรมระบบบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)
  
โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก และต้องการบริหารจัดการยางรถอย่างเป็นระบบ  เพราะยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง... 
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

       ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
      
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า) 

   

        เพิ่มเพื่อน

 

ตัวอย่างรายงาน