โปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. มีโปรแกรม A/R, A/P, I/C, G/L, F/A, P/R และ P/C

2. ทุกระบบใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

3. ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฎิบัติงานของทั้งบริษัท

4. ใช้งานง่าย

5. ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น

โปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)

           โปรแกรม ERP (Business Controller) มีทั้ง จัดซื้อ-เจ้าหนี้, ขาย-ลูกหนี้, สต็อก, เงินเดือน, ค่าเสื่อมราคา. ต้นทุนการผลิต จนถึงปิดงบการเงิน
           โปรแกรม ERP เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมระบบย่อยทุกระบบให้ต่อเชื่อมข้อมูลถึงกันเป็นระบบเดียว ตั้งแต่การปฏิบัติงานหน้าร้าน (FRONT OFFICE) ไปจนถึง งานหลังร้าน (BACK OFFICE)  คือ ปิดงบการเงินต่างๆตอนสิ้นงวดบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น โปรแกรมระบบย่อยต่างๆประกอบด้วย
          1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้  (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
          2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้  (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
          3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง  (INVENTORY CONTROL)
          4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
          5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา  (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
          6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน  (PAYROLL)
          7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)(เฉพาะธุรกิจผลิตสินค้า)ดูรายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรมระบบงานย่อยที่นำเสนอต่อท้าย                     
     คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

       1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
            
โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ตั้งเจ้าหนี้,  ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ และ ภงด. 3, 53 (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้)
       2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
             
โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขาย (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้)
       3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL)
             
โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นการควบคุมสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง)
       4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
             
โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป มีทั้ง สมุดรายวัน, ใบสำคัญ (VOUCHER), งบทดลอง, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงฐานะการเงิน,งบกระแสเงินสด (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป)
       5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา   (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
             
โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา)
       6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
             
โปรแกรมเงินเดือน (PAYROLL) มีทั้ง สลิปเงินเดือน (PAY SLIP),นำส่งประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91, สรุปภาษีสิ้นปี, หนังสือรับรองการหักภาษี (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน) 
       7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)
             
โปรแกรมต้นทุนการผลิต สำหรับโรงงานผู้ผลิตสินค้าเป็น LOT เพื่อได้ ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย งบต้นทุนการผลิต (MANUFACTURING COST), งบต้นทุนขาย (COST OF GOODS SOLD) (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต)

   คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
            
♦  เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN  บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
            ♦  ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
            ♦  ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด
            ♦  สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
            ♦  รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
            ♦  แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
            ♦  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

 ติดต่อรับคำปรึกษา
   
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
    
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 

     เพิ่มเพื่อน