โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. พนักงานรายวัน,รายเดือน

2. บัญชีเงินเดือน, Pay Slip

3. ภงด. 1, ภงด. 1ก, ภงด. 90, ภงด. 91

4. ประกันสังคม

5. จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)


         โปรแกรมเงินเดือน PAYROLL (Business Controller)  มีทั้ง สลิปเงินเดือน PAY SLIP,นำส่งประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91, สรุปภาษีสิ้นปี, หนังสือรับรองการหักภาษีโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน BUSINESS CONTROLLER เป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายบุคคลหรือผู้ทีมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินเดือน  โปรแกรมชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการคิดคำนวณภาษีหรือรายงานต่างๆ เป็นไปตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรและหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด จึงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความถูกต้องของเอกสารที่เกิดจากโปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลการจ่ายเงินเข้าธนาคารและส่งข้อมูลประกันสังคมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่สำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพากรทาง INTERNET ได้

   คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
           
♦  ใช้งานง่าย ด้วยระบบเมนูภาษาไทยที่น่าใช้
           ♦  แบ่งหลาย Model ตามธุรกิจของลูกค้า ใช้ได้ทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรูดบัตร/เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้
           ♦  ใช้ร่วมกับโปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน (TIME ATTENDANCE)  และ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบ ERP ได้
           ♦  การคำนวณภาษีและรายงานทุกชนิดถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม สามารถนำรายงานส่งหน่วยงานราชการได้โดยตรง
           ♦  รองรับการจัดทำบัญชีเงินเดือนของพนักงานรายเดือนและรายวัน  ทั้งจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง

   รายงานต่างๆที่ได้รับ
          
♦ รายงานรายชื่อแผนก
          ♦ รายงานประวัติพนักงาน                 
          ♦ รายงานอายุการทำงานของพนักงาน         
          ♦ รายงานบัญชีค่าแรง (เพื่อตรวจสอบภาษีนำส่งขาด-เกิน)
          ♦ รายงานค่าล่วงเวลา   
          ♦ รายงานเงินได้เงินหักก่อนคำนวณภาษี 
          ♦ รายงานเงินได้เงินหักหลังคำนวณภาษี         
          ♦ รายงานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ส่ง FILE ข้อมูลให้ธนาคาร
          ♦ รายงานการนำเงินเบี้ยประกันสังคมส่งสำนักงานประกันสังคม
          ♦ สลิปเงินเดือน (PAY SLIP)  ให้พนักงาน
          ♦ ภ.ง.ด.1             
          ♦ ภ.ง.ด. 1ก
          ♦ รายงานผู้ประกันตน
          ♦ รายงานทะเบียนลูกจ้าง
          ♦ สรุปบัญชีค่าแรงประจำปี
          ♦ สรุปยอดภาษีสิ้นปี(เพื่อตรวจสอบภาษีนำส่งขาด-เกิน)
          ♦ หนังสือรับรองการหักภาษี (มีแบบฟอร์ม)
          ♦ หนังสือรับรองการหักภาษี  (ไม่มีแบบฟอร์ม)
          ♦ สรุปการจ่ายโบนัสประจำปี
          ♦ รายงานการจ่ายเงินสด
          ♦ รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          ♦ แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20ก
          ♦ ฯลฯ

    หมายเหตุ  :  รายงานระบบบัญชีเงินเดือนที่สามารถส่งผ่าน INTERNET ได้ เช่น
          ♦  ภ.ง.ด.1
          ♦  รายงานเงินสมทบประกันสังคม

  โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (Payroll) ที่ใช้ร่วมกับ โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก(TIME ATTENDANCE) และโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์(HR)

     

 

  ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
     ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
   
 

      เพิ่มเพื่อน

 

 ตัวอย่างรายงาน