รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. จัดทำใบเสนอราคา

2. ขายและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

3. รับชำระเงินค่าสินค้า

4. บัญชีลูกหนี้

5. รายงานวิเคราะห์การขาย

โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (Sales And Account Receivable)

         โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขาย เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการขายและติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกรายงานวิเคราะห์การขายและลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย  อีกทั้งข้อมูลการขายสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการตัดสต็อกสินค้า  และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามประกาศและคำสั่ง  ของกรมสรรพากรด้วย เมื่อท่านใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงานประจำวันได้หลายเท่า และที่สำคัญคือทำให้ธุรกิจของท่านมีระบบงานชัดเจน ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบ

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

         ♦  สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจให้บริการ
         ♦  เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUNบนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
         ♦  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล
         ♦  แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์
         ♦  สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป “BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ  ในระบบ ERP

รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป (พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจอภาพ )

         ♦  รายงานจากการปฏิบัติงาน

                  ♦  พิมพ์ใบเสนอราคา และรายงานสรุปการออกใบเสนอราคา
                  ♦  รับ หรือ พิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้า CONFIRM กลับมาและรายงานสรุปการรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
                  ♦  พิมพ์บิล (INVOICE) หรือใบกำกับภาษี บน PREPRINTED FORM ในลักษณะของการออกเอกสารเป็นชุด
                  ♦  พิมพ์ใบวางบิลและสรุปการออกใบวางบิล
                  ♦  พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่เป็นธุรกิจให้บริการ)
                  ♦  พิมพ์ใบเพิ่มหนี้ (DEBIT NOTE)  หรือ ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) และรายงานสรุป
                  ♦  รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้ประจำวัน  และรายงานสรุป
                  ♦  รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคารประจำวัน  และรายงานสรุป
                  ♦  รายงานภาษีขาย
                  ♦  รายงานเกี่ยวกับเช็คล่วงหน้า และ เช็คนำฝากธนาคาร

         ♦  รายงานจากการปฏิบัติงาน

                  ♦  รายงานวิเคราะห์การขายแยกตามสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย,  และตามเงื่อนไขอื่นๆ
                  ♦  รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ (AGING REPORT)
                  ♦  รายงานบัญชีลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้รวมทั้งบริษัท
                  ♦  ฯลฯ

         นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวข้างต้นที่จะได้รับแล้ว โปรแกรมยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล  (INQUIRY)  ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อีกมากมาย

  
ติดต่อรับคำปรึกษา
 
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
 
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร