รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ขนสินค้าทั่วไป ทั้งขาไป และ ขากลับ

2. ประวัติรถ ยางรถ พนักงานขับรถ รถร่วม

3. ใบปล่อยรถ ใบปฏิบัติงาน

4. คำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ

5. รายงานรับ-รายจ่าย (กำไร/ขาดทุน) ประจำเดือน

โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (Truck Transportation Management System)

         โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง

         โปรแกรมขนส่งรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก หรือ ทางรถบรรทุกโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นโปรแกรมที่ทันสมัย และมีผู้ใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดโปรแกรมหนึ่ง

         ประโยชน์ที่เด่นชัดของโปรแกรมได้แก่ การเป็นเครื่องมือ (TOOL) ช่วยผู้บริหารให้สามารถจัดการ กำกับดูแล ธุรกิจของตนเองอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ

         โปรแกรมนี้จะช่วยจัดระเบียบการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดรถไปจนถึงกำไรขาดทุนของรถแต่ละคัน หรือทั้งบริษัท

         โปรแกรมมีหลาย MODEL ให้เลือกตามความเหมาะสมของงานขนส่งแต่ละประเภท

คุณสมบัติของโปรแกรม

         1. เกี่ยวกับรถบรรทุกสามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่

                  1.1 ประวัติรถบรรทุก (ท่อนหัว และท่อนหาง)
                  1.2 รถที่ถึงกำหนดต่อทะเบียน, พรบ.  หรือกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละรอบ
                  1.3 รถที่ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์  หรืออัดจารบีล้อ
                  1.4 รถที่ถึงกำหนดเปลี่ยนยางใหม่ (ตามเลขไมล์  หรือตามจำนวนวัน)
                  1.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถประจำเดือน

         2. เกี่ยวกับพนักงานขับรถ  สามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่

                  2.1 ประวัติพนักงานขับรถ
                  2.2 ใบขับขี่ของพนักงานขับรถหมดอายุในแต่ละรอบเดือน
                  2.3 เบี้ยเลี้ยง  และเงินได้ต่างๆ ของพนักงานขับรถแต่ละเที่ยว
                  2.4 บัญชีเงินเดือนของพนักงานขับรถ

         3. ยางรถ สามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่

                  3.1 ข้อมูลประวัติยางรถบรรทุก
                  3.2 หมายเลขรถบรรทุกที่นำยางแต่ละเส้นไปใช้
                  3.3 สอบถามยางแต่ละเส้นอยู่ที่รถคันใด
                  3.4 สอบถามยางรถแต่ละล้อได้ว่าเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อใด
                  3.5 สต็อกยาง  ระบุจำนวนยางแยกตามประเภทต่างๆ

         4. เกี่ยวกับการขนส่ง สามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่

                  4.1 พิมพ์ใบปล่อยรถ หรือ ใบกำกับการขนส่ง
                  4.2 พิมพ์ใบขนส่งสินค้า(ใบปฏิบัติงาน)
                  4.3 รายงานการขนส่งประจำวัน, เดือน
                  4.4 รายรับ - รายจ่าย  ในการขนส่งแต่ละเที่ยว
                  4.5 รายงานค่า INCENTIVE  ต่างๆ ที่จะให้แก่พนักงานขับรถ

         5. เกี่ยวกับรถร่วม สามารถติดตามค่าใช้จ่าย และ กำไรจากการใช้บริษัทรถร่วม ได้แก่

                  5.1 รายงานการวิ่งรถ (จำนวนเที่ยว)  ของรถร่วมที่วิ่งในแต่ละงวด แยกตามบริษัทรถร่วม (SUB CONTRACTOR)
                  5.2 รายงานรายจ่ายให้แก่บริษัทรถร่วมประจำงวด (SUB CONTRACTOR) เพื่อใช้ประกอบในการทำจ่ายให้แก่บริษัทรถร่วม
                  5.3 รายงานกำไร – ขาดทุน  จากการใช้รถร่วมประจำงวด

         6. เกี่ยวกับลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง)

                  6.1 กำหนดอัตราค่าขนส่ง  ตามเส้นทาง  และประเภทรถ
                  6.2 รายงานการวิ่งรถให้แก่ลูกค้าแต่ละรายประจำงวด  เพื่อใช้ประกอบในการออกใบแจ้งหนี้
                  6.3 รายงานสรุปการวิ่งรถให้แก่ลูกค้าแต่ละราย  ประจำงวด  เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย   สามารถแยกตามสินค้า หรือ เส้นทางวิ่งรถได้

         7. กำไร – ขาดทุน สามารถสอบถามข้อมูล หรือพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที เมื่อต้องการ

                  7.1 รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายของรถบรรทุกแต่ละคัน  ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง (DIRECT COST) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (INDIRECT COST)
                 7.2 รายงานกำไร – ขาดทุน จากการประกอบกิจการประจำเดือน ไตรมาส และ รายปี

         8. การควบคุมสาขาหรือ FLEET ต่างๆ    

                  8.1 สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา (FLEET) ต่างๆ ที่อยู่ระยะทางไกล  ผ่านระบบ INTERNET แบบ REAL TIME ได้
                  
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมระบบซ่อมบำรุงและบัญชีลูกหนี้เป็น OPTION เพื่อให้ระบบสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้นด้วย

   ติดต่อรับคำปรึกษา

    02-259-7745-6, 086-312-3065  
    
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
   
เพิ่มเพื่อน

    ตัวอย่างเอกสาร