HMI(THAILAND)

34 ปี แห่งประสบการณ์

และความสำเร็จที่มอบให้ แก่ลูกค้า

รับเป็นที่ปรึกษา วางระบบ และพัฒนาโปรแกรม

ให้แก่ธุรกิจทุกประเภทแบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

รับให้บริการ OUTSOURCING รับจัดทำและดูแล WEBSITE

สำหรับธุกิจที่ไม่มีพนักงาน

โปรแกรมขายดี

โปรแกรมที่ลูกค้าบอกต่อกันมากที่สุด ใช้งานได้จริง เน้นบริการหลังการขาย

โปรแกรม Business Controller

โปรแกรมสำเร็จรูปใช้บริหารจัดการสำหรับธุรกิจเฉพาะ (Specific Company)

ได้แก่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนเฉพาะทางหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปได้

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บริหารจัดการสำหรับธุรกิจทั่วไป (Typical Company)

ได้แก่ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหรือโรงงานผลิตสินค้า ขนาดย่อม